Privacy beleid

Vakantiewoning Groenzicht respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden:

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De Website”) www.vakantiewoningindeachterhoek.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook : “De Beheerder”): C. ten Brundel, gevestigd te Zelhem, 7021 HX, Priesterinkdijk 10.
Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verwerkt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde electronische aanbiedingen.
Artikel 3 – Inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technisch applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden beschouwd als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
1. De toegang voor een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale- of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben voor het uit kunnen voeren van aanpassingen en/of updates.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door vakantiewoning Groenzicht. Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:
• Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.
• Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.
• Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.
• Uw persoonlijke kenmerken. Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.
• Het opnemen van videobeelden. Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, kunt worden geregistreerd door onze bewakingscamera’s (CCTV). 
• Uw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.
• Uw communicatiegegevens. Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online.
• Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen deze verwerking gebruik te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vakantiewoningindeachterhoek.nl of via reguliere post.
Ieder verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen van de Beheerder ontvangen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen stuurt u ons een email naar het volgende adres: info@vakantiewoningindeachterhoek.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet bepaald.
Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer u het gebruik ervan. Er worden bij akkoord cookies geplaatst door analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics. Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de Beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden tenzij wanneer hierop een wettelijke uitzondering op van toepassing is.
Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot: info@vakantiewoningindeachterhoek.nl of +31 (0) 6 25410905